FANDOM


STEP ONE

SUKATIN ANG KALINANGAN NG KAKAYAHANG LIKAS AT TIYAKING SAPAT-MAKAAANGKOP ITO HINDI LAMANG SA MGA KAHAHARAPING MGA HAMON BAGKUS AY KUNG MAKAAANGKOP BA ITO SA BATAYANG-SINING, PAGKAMALIKHAIN, AT NG MGA KASELANANG PANLASA NG ANTAS-KAWASTUHAN. MAGBALIK ARAL AT GUMAWA NG MGA PAUNANG PAGSASANAY NA MAAARING GAMITING PANSARILING PAGSUSULIT UPANG MASUKAT NG TAPAT AT MAKATOTOHANANG-ANTAS ANG KASALUKUYANG KAHANDAAN AT PAGKAKARAPATDAPAT NG TAGLAY NA LIKAS-KAKAYAHAN. PAGINGATAN ANG NGAYONG PAUNANG BABALA NA MALAKI ANG HINIHINGING KABAYARAN SA SINO MANG HAHAKBANG MULA SA UNANG BAITANG NA HINDI NAGING TAPAT SA HINIHINGING PAUNANG PANUNUKAT-KAKAYAHAN. DAHIL KUNG HINDI MAPANGANGATWIRANAN NA PAWANG BUNSOD LAMANG NG MUSMOS NA KAPUSUKAN ANG NAGING MAPAGMADALING HAKBANG, IPANGANGAHULUGAN IYON NG KARUNUNGAN NG KAMALAYAN NG PAWANG BUNSOD NG MASAMANG MGA BALAKIN SA PANGINGIMKIM NG MASIDHING KASAMAAN. HUWAG HAMUNIN ANG GAYONG PAUNANG BABALA.

STEP TWO

MAGSINOP NG SAPAT AT ANGKOP NA KINAKAILANGANG KASANGKAPANG-YAMAN AT MGA PROBISYONG MATERYAL NA SAPAT-MAKAPAGTUTUSTOS NG PATULOY AT TULOY-TULOY NA PAGSASAKAGANAPAN NG PINAGHAHANDAAN.

STEP THREE

SIMULAN ANG PANGANGALAP NG MGA INSTRUMENTO AT MATERYAL NA BATAY SA MALAYANG PANLASA AY MADADANGKAL NA MAY TUWIRANG SUKAT-KINALAMAN SA DALOY-KAISIPAN

STEP FOUR

DANGKALIN ANG KASUKATANG-ANTAS NG KAWASTUHAN AT TIYAKING KATANGGAP-TANGGAP ANG SININOP NA MGA INSTRUMENTO AT MATERYAL. GUMAWA NG PARAANG UPANG MAITUWID AND MGA NAPUNANG KAMALIAN O KAHINAAN NG MGA NALAKAP NA KASANGKAPAN AT PAGYAMANIN NAMAN YAONG MGA NAUNA NANG NALAKAP NA NASA ANTAS NA NG KASAPATAN AT SUBUKIN PANG PAGSIKAPANG MARATING NG MGA ITO ANG SAPAT NA ANTAS-KATUWIRAN AT –KARAPATAN BATAY SA MGA KASUKATAN NG MGA PINANINIWALAANG PANININDIGANG NAKALAKIP SA MGA IPINANGAGARAP NG DALOY-KAISIPAN.

STEP FIVE

IGUHIT SA ISIP ANG KABUUHANG LARAWAN NG TINUTUNTONG DALOY-KAISIPAN AT PAUNANG-TANAWIN ANG MGA POSIBLENG HAMON NA KAHAHARAPIN. PAGSIKAPAN ANG ABSOLUTONG KAHANDAAN SA PAMAMAGITAN NG PAGLILINAW NG MGA PANSARILING ALITUNTUNIN, LIMITASYON, AT PANGKAKAYAHANG HANGGAN AT IHANDA ANG SARILI SA TIYAK NA PAGTALIMA SA MGA KATUWIRANG NAKAPALOOB SA MGA ITO.

STEP 6

HIGPITAN ANG YAKAP NG MGA DALIRI SA PANANALAYTAY NG TINTA SA PANULAT DAHIL ITO ANG TAKDANG TULDOK-KAPANAHUNAN KUNG KAILAN ANG GANAP NA KASIMULAN NG PAGSASAWANGIS SA PANANALAMIN SA PAHINA NG DALOY-KAISIPAN. AT SA MAPANIYAK-PAKAILAN-MANG AKBAYANG KAPIT NG DALIRI SA PANULAT, SA KAHIT PAANO MANG PARAAN AT KUNG KAILAN MAN NAISIN O MAPAGPASYAHAN, HAYAANG SA BUONG KALAYAAN NG MAY BUONG KATIYAKAN NA PAPAGSULATIN SA PAHINANA ANG SUMUSUNOD NA KATAGA. . .

W A K A S

STEP 7

BAGO ISARA ANG MGA PAHINANG-LIKHA, TIYAKIN NA NAITATAK SA WASTONG KABUUHAN ANG PAGKAKABAYBAY SA PAHINA NG PAGKAKAKILANLAN NG KABUUHANG KATAUHAN. SA KATIYAKAN, ISARA ANG MGA PAHINA AT SA PAMAMAGITAN NG TAHIMIK NA BULONG, IPARATING SA ISIP ANG DAKILANG PASASALAMAT NG PUSO SA LUKSONG-KALIGAYAHAN NG MGA DALIRI SA MGA NARATING NA PAHINA HABANG KASAMANG YAKAP NITO ANG KALULUWA NG PANULAT.

STEP 8

ILIGPIT ANG SARADONG MGA PAHINA. IPAGBILIN SA ISIP NG BUONG DIIN NA MAGBUBUKLAT LAMANG MULI ANG MGA ITO SA MGA PANAHON AT PAGKAKATAONG MAY MALAYANG NGITI ANG PUSO NA KUMBINSIDONG PINATUTUNAYAN NG ISIP ANG GAYONG ANTAS NG MABUTING KALAGAYAN NG KATAYUAN AT KAPANAHUNAN NG GAYON NGANG MAGIGING MULING PAGBUBUKLAT NG MGA PAHINA. SAKALING GAWIN ANG PAGBUBUKLAT NA MAY KAHIT KAUNTING PAGKUKULANG SA GAYONG HINIHINGING KALAGAYANG PANDAMDAM NG PUSO, PAWANG MAPAPAIT, KARIMARIMARIN, AT KASINDAK-SINDAK NA MGA KAGANAPAN ANG IPAGTUTUNGHAY NG DALOY-KAISIPAN SA MGA MATANG IPANUNUGAYGAY SA GANOONG MULING PAGBABASA NG MGA PAHINA..

STEP 9

SIYASATIN SA MAKATOTOHANANG KATIYAKAN ANG PUSO MATAPOS ANG BAWAT PAGBUBUKLAT. MALINAW NA ALAMIN ANG MGA KIMKIM NITONG KAGUSTUHAN, DALANGIN, KANASAHAN, AT MGA INSPIRASYONG PINANANALUYAN NG MGA YAKAP-YAKAP NITONG ADHIKAIN AT MGA PANGARAP. IPANLIKSIK SA PANULAT ANG MGA KAKATHAANG-WANGI MULA SA NITONG TINTANG-ALAL AT LIGAWAN ANG MGA DALIRI NA KAAKBAY NGA NG PANULAT AY LIKHAIN ANG MGA KATHANG TINUKOY MULA SA MGA WINANGISANG HALAW NA IYON NA HANGO SA TINTANG ALA-ALA. AT BAGO MULING ILIGPIT SA PAGKAKASARA ANG MGA PAHINA, IBULONG SA ISIP NG MAY PAGSASALAMAT ANG YAONG WANGIS NA SIYANG NAKAKAPAGPANGITI MULI SA PUSO.

STEP 10

HABANG NAKALIGPIT ANG MGA PAHINA, PALIPARIN SA KALAYAAN ANG ISIP SA PANANAGINIP AT HAYAANG IPARATING NITO SA GITNA NG TAHIMIK NA KAHIMBINGAN NG REYALIDAD ANG MGA WANGIS-PINAPNAGARAP NG PUSO SA KUNG KANINO MANG KUBLING KAMALAYAN NA MAKATITIYAK NG PAGSASAKAGANAPANG MAISAKATUPARAN ANG MULING IPAGNGINGITI NG MUSMOS, NGUNIT, MAPANALANGING PUSO.

STEP 11

ITANIM ANG MGA BINHING MALALAKAP SA BAWAT MGA MALAYANG PAMAMAYAGPAG NG ISIP SA BAWAT PAGDADAANG PANANAGINIP SA MULI’T-MULING PAGTULOG NITO SA KAHIMBINGAN. SINUPIN SA PAMUMUKADKAD ANG BAWAT MALALAKAP NG MGA BINHING KATALAAN NG MGA GAYONG IPANANAGINIP NG ISIP SA HINDI-NA-KAILAN-PA-MAN MABUBURANG TINGKAD NG TINTA NG ALA-ALA NG PANULAT. HAYAANG ANG MGA BINHING IYON NA MAGSIYABONG AT HINTAYIN ANG WASTONG TULDOK NG PANAHON NA IPAGBUNGA NA NG MGA ITO ANG MGA WANGIS NG PANGARAP, PAGNANAIS, INSPIRASYON, PAG-ASA AT MGA KADALANGINANG SYANG NAKAPAGPAPATIBOK NG MULING PAGDALOY NG TAHIMIK NG MGA PAGNGITI NG PUSO SA MGA IPANDADAMDAM NITONG MALIGAYA, PAYAPA, MASAGANA, AT MABUTING KALAGAYAN NG BUHAY SA KALAHAT-LAHATAN NG KUNG KAILAN PA MAN SA GITNA NG KUNG SAAN PA MANG SULOK SA KABUUHANG KALAWAKAN.

AT MULING SISIKAT ANG ARAW MAYA-MAYA PANG MADALING ARAW. MULING MAGIGISING ANG ISIP SA NITONG KAMALAYAN. ANO PA MAN ANG MGA SUSUNOD PANG KAGANAPAY TANGING ANG KABUUHAN LAMANG NG MALAYANG KATAUHAN ANG MULING MAKAPAG-AALAY SA MGA DAHON NG KASAYSAYAN AT MGA KAMAY NG ORASAN NG MULING PATULOY NA PAGSASAKAGANAPAN NG BAWAT PAGTIBOK AT PAGPINTIG NG REYALIDAD SA TUNAY NA BUHAY.

03:29 pm pa lang po at this point in time for this completed copy of initial first edit draft.

MAGANDANG ARAW PONG MULI.

MABUHAY!